Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Strategie společnosti a rozvojové projekty

Strategie společnosti a rozvojové projekty

Strategie společnosti

Strategickou vizí společnosti LST a.s. je udržet stabilní pozici se třemi základními pilíři podnikání: lesnictvím, pilařskou výrobou a výrobou spárovky. Důsledným dodržováním technologických postupů při všech rozhodujících procesech, vhodně navrženými a aplikovanými kontrolními mechanismy a korektním jednáním se zákazníkem eliminovat oprávněné pasivní reklamace. Společným cílem ve všech těchto oborech je snaha o neustálé zvyšování kvality našich výrobků a poskytovaných služeb. K naplnění tohoto záměru spějeme důsledným dodržováním systémů ISO:9001, ISO:14001, OHSAS 18001 a CFCS 2002.

Kvalita

Pro zabezpečení trvalého zlepšování systému managementu jakosti se budeme pokračovat v zavádění nejnovějších technologií. V procesu budeme klást důraz na odstraňování příčin chyb a na prevenci.

Zaměření na zákazníka

Konkurenčnímu tlaku chceme čelit zaměřením se na zákazníka. Jakost našich výrobků musí splnit požadavky zákazníků lépe, než srovnatelné výrobky a služby konkurence.

Zaměstnanci

Ve vztahu k zaměstnancům je cílem zavedení systému jakosti neustálé zlepšování pracovních podmínek a prostředí. Budeme podporovat aktivity zaměstnanců vedoucí k zdokonalování procesů, zlepšování jakosti výstupů a zvyšování kvalifikace. Budeme klást důraz na včasnou a přesnou informovanost zaměstnanců pro zvýšení vnitrofiremní atmosféry důvěry a na trvalou motivaci všech zaměstnanců.

Dodavatelé

Zavedením systému jakosti usilujeme o zlepšování vzájemně výhodných vztahů z našimi dodavateli, protože zastáváme názor, že dodavatel je náš partner, který se přímo podílí na jakosti našich produktů.

Spotřebitelský řetězec dřeva

V souladu s platnou normou CFCS 2002 společnost sděluje svůj závazek uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce dřeva. Společnost LST, a.s. se zavazuje řídit se sociálními, zdravotními a bezpečnostními požadavky definovanými v dokumentu CFCS 2002. Ve svých dodávkách je společnost schopná dodávat svým zákazníkům jimi požadované množství certifikované suroviny. Společnost vylučuje dodávku kontroverzní suroviny a touto svojí činností se podílí na ekologickém rozvoji lesního hospodářství.

Ochrana životního prostředí

Společnost LST a.s. se hlásí a prosazuje aktivní přístup v ochraně životního prostředí.

Dále dodržuje nařízení a rozhodnutí příslušných orgánů životního prostředí s cílem dosažení co nejlepších výsledků při plnění stanovených kriterií ochrany životního prostředí. Při svých činnostech se snaží využívat nejnovější technologie, které umožňují co nejefektivněji odstraňovat následky vzniklých škod. Tento cíl budeme naplňovat za předpokladu dodržování všech zásad prevence znečištění ve všech složkách našeho životního prostředí.

Současně s tím jsou vypracovávány řízené postupy (havarijní plány) pro zamezení vzniku mimořádných situací, případně minimalizaci jejich následků na životní prostředí. Na identifikovaných místech s potencionální možností vzniku mimořádné situace ohrožující životní prostředí je prováděno monitorování tak, aby byla zajištěna jeho průběžná kontrola a předešlo se vzniku mimořádné situace. Výsledky monitoringu jsou měřitelnými výsledky řízení významných environmentálních aspektů na zakázkách společnosti.

Environmentální profil společnosti

V souladu s dokumentem Integrovaného systému řízení, obsahujícím environmentální aspekty činnosti společnosti připravovat programy zlepšování pro hlavní oblasti dopadů na životní prostředí především v těchto oblastech:

  • Lesnická činnost – snížení celkové spotřeby pohonných hmot, využívání technologií šetrných k životnímu prostředí
  • Pěstební činnost – využívání ekologicky odbouratelných chemikálií
  • Výroba bukové spárovky – snižování spotřeby elektrické energie, používání ekologických lepidel
  • Výroba řeziva - snižování spotřeby elektrické energie
  • Autodoprava – snížení celkové spotřeby pohonných hmot

Pro vyhodnocení výše uvedených oblastí slouží dokument „Environmentální profil společnosti“, který hodnotí dosažená kritéria v ročním časovém období.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Velký důraz budeme klást na přísné dodržování bezpečnostních standardů, především na zavádění preventivních opatření.

Společnost se v rámci existujících registrů identifikace nebezpečí a hodnocení rizik zaměří na minimalizaci

nejzávažnějších zjištění. V souladu s obsahem programů zlepšování si společnost stanoví cíle pro snižování rizik onemocnění, nehod a nežádoucích událostí na pracovištích.

Nedílnou součástí politiky BOZP je dodržování příslušné platné legislativy a dalších požadavků v oblasti BOZP.

Politika BOZP je sdělována všem zaměstnancům společnosti a je dostupná zainteresovaným stranám z webových stránek společnosti.

Cíle, Cílové hodnoty, Programy a úkoly

Konkrétní cíle jakosti, C-o-C, environmentální cíle a cíle BOZP, jakož i jejich konkrétní dosažitelné hodnoty, programy a úkoly k jejich dosažení, budou vyhlašovány pro každé středisko vždy ročně formou řízeného dokumentu „Cíle pro rok xxxx“ a „Program zlepšování“.

Závazek a očekávání

Vrcholové vedení se zavazuje zajistit vytvoření potřebných zdrojů a podmínek k naplnění této Politiky ISŘ. Zároveň se zavazuje k tomu, že všichni pracovníci firmy budou s touto politikou jakosti seznámeni a budou pracovat na jejím naplnění. Tato politika ISŘ bude pravidelně prověřována a aktualizována na základě potřeb společnosti a stavu trhu.

Zároveň vedení společnosti očekává od všech spolupracovníků ztotožnění se s výše uvedenými zásadami a jejich aktivní naplňování.

V Trhanově 8.10.2012

Vydáno jako příkaz ředitele č.7, č.j.384/100/2007

Ing. VÁCLAV JUNEK, CSc.

předseda představenstva LST a.s.

Projekty

Logo EU Evropský fond pro regionální rozvoj

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015856:

„Energetické úspory v provozu společnosti ve Veselí nad Moravou“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor ve společnosti LST a.s. v dřevozpracujícím provozu ve Veselí nad Moravou. Předmětem projektu je vyřazení stávajícího čelisťového nakladače a jeho nahrazení novou, energeticky efektivnější variantou.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby energií a tím i vysokou energetickou náročnost manipulace se surovou dřevní hmotou i hotovými polotovary a výrobky při výrobě bukových spárovek. Stávající stroj je zastaralý a energeticky velmi neefektivní. Manipulace se vstupní surovinou je tedy po energetické stránce výrazně ztrátová a projevuje se negativně na celkových provozních nákladech výrobny spárovek a v konečném důsledku snižuje celkovou efektivitu výrobního procesu.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu manipulovaných vstupních surovin i výstupních produktů.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

 

Projekt

Kotel na vytápění biomasou a elektrostatický filtr pro společnost LST a.s.

je spolufinancován Evropskou unií.

Realizací projektu dojde k ekonomicky šetrné a současně také ekologické spotřebě energie v rámci objektu žadatele. Předmětem projektu je instalace nového kotle do stávajících prostor kotelny vč. její modernizace a pořízení elektrostatického filtru.

Logo EU Evropský fond pro regionální rozvojlogo_min_obch.gif